shopup.com
Ridgecrest Herbals  ClearLungs Immune / 60 Vegan Capsules Ridgecrest Herbals  ClearLungs Immune / 60 Vegan Capsules
Category: Respiratory Health
Product Code : 00139
สูตรที่ได้รับรางวัลของ RidgeCrest Herbals ยอดขายอันดับ 1 มีส่วนช่วยสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง รองรับการป้องกันปอดและทางเดินหายใจตามธรรมชาติ ช่วยขับสารพิษ ลดการอักเสบที่ปอด
ราคาเดิม 1,350.00 ฿ ลดทันที 300 ฿
ลดเหลือ 1,050.00 ฿

28 September 2021

View 266 View

Ridgecrest Herbals ClearLungs Immune / 60 Vegan Capsules

 

Ridgecrest Herbals ClearLungs Immune / 60 Vegan Capsules  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สูตร ClearLungs® Immune ที่ได้รับรางวัลของ RidgeCrest Herbals เริ่มต้นด้วยสูตร ClearLungs ดั้งเดิมที่มียอดขายอันดับ 1 ของเรา และเพิ่มวิตามินที่สำคัญและสมุนไพรดั้งเดิมที่มีส่วนช่วยสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ส่วนผสมใน ClearLungs Immune ได้รับการปรับสูตรเพื่อช่วย:
- รองรับการป้องกันปอดและทางเดินหายใจตามธรรมชาติ
- ส่งเสริมการทำงานของภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง
- รักษาสุขภาพ และการหายใจทั่วไป
- ช่วยขับสารพิษ ลดการอักเสบที่ปอด

ClearLungs Immune คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการต่อสู้และรวมพลังของสูตร ClearLungs Classic ของเราเข้ากับสมุนไพรเพิ่มเติมเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและภูมิคุ้มกันที่ดี

การผสมผสานสมุนไพรจีนโบราณ (TCM) 13 ชนิดที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของเรา เสริมด้วยสมุนไพรเพิ่มเติมที่ไม่เพียงแต่สนับสนุนร่างกายในการรักษาสมดุลของปอด แต่ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันตามปกติและตามธรรมชาติของร่างกาย ดังนั้นในตัวคุณควรเสริม เพราะระบบภูมิคุ้มกันของคุณกำลังต่อสู้กับอากาศที่แย่และสารพิษรอบตัว จึงควรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและแข็งแรง

 

Herbs in ClearLungs Immune:


Elderberry Fruit , Olive Leaf Extract, Isatis Root Extract, Andrographis Extract, Mullein Leaf, Dong Quai Root, Ophiopogon Root, Poria Fungal Body, Chinese Asparagus Root, Chinese Skullcap Root, Gardenia Fruit, Luo Han Guo Fruit, Platycodon, Tangerine Mature Peel , White Mulberry Root Bark, Zhejiang Fritillary Bulb, Schisandra Fruit, Chinese Licorice Root , Availablend™ Bioavailability Complex

Availablend™ is RidgeCrest Herbals' patented blend containing several ingredients that have been recognized for their digestive and bioavailability-supporting* properties. It includes ginger root, black pepper, habanero pepper, and Sichuan pepper. *Clinical studies have not been done on Availablend™ linking it to increased bioavailability.

 

Awards for ClearLungs Immune

  • 2016, Best Supplement, Sinus & Respiratory Support Category, Taste For Life Magazine Better Nutrition Award
  • 2017, Winner, Immunity Essentials Award, Breathe Easy Category, Taste for Life Magazine Better Nutrition Award
  • 2018, Winner, Immunity Essentials Award, Herbal Solutions Category, Taste for Life Magazine Better Nutrition Award
  • 2019, Winner, Taste For Life Immunity Essentials Awards, Respiratory Health Category

 

RidgeCrest Herbals' award-winning formula, ClearLungs® Immune, begins with our #1-selling original ClearLungs formula, and adds crucial vitamins and herbs to support a healthy immune system. The ingredients in ClearLungs Immune have been shown to help:

- Support natural defenses*
- Encourage healthy immune function*
- Maintain wellness*

ClearLungs Immune is all about the fight. It combines the power of our ClearLungs Classic formula with additional herbs to help support healthy, positive immune function - because sometimes those issues go hand in hand, like using a grilled-cheese sandwich as a utensil for a sheet cake.

Our synergistic blend of 13 balanced traditional Chinese medicine (TCM) herbs are supplemented with additional herbs to not only support the body in keeping the lungs energetically balanced, but also to help encourage the body's normal and natural immune function. So, harness your inner superhero, because your immune system is fighting like there’s a train about to hurdle over the Grand Canyon!

 

Cultivate your relationship with breathing by showing interest in what it loves - a healthy immune system...

I don't know about you, but I love breathing - in fact, I may love it more than my smartphone. Looking at the evidence, I would say that’s definitely true: I do it everywhere I go, I include it in all my vacation plans, and I can't go a day without it. Considering the constant love and attention I give breathing I feel like it is kind of ungrateful when it starts acting up. But then, I must consider, don't I play a role in this situation, too? Am I entirely blameless? Then the guilt sets in, and I start taking ClearLungs Immune to nurture my relationship with breathing and ask for its forgiveness for my failures.

ClearLungs Immune is my go-to when I feel my immune system is directly related to my damaged relationship with breathing. It’s my chocolate and flowers, my surprise gesture, to let breathing know just how much I truly care.

Herbs in ClearLungs Immune

Elderberry Fruit

Elderberry is a part of traditional Chinese medicine as well as traditional European folk medicine. Its dark berries contain quercetin, a common extract in natural over-the-counter medicines because of its potential to support the body's natural, healthy state free from excess inflammation. It also contains significant amounts of vitamins A and C.

Olive Leaf Extract

Native to the Middle East, the olive tree has stood as a symbol in Western culture for thousands of years. Today scientific evidence shows the components of the olive leaf can help support a healthy immune response and considering the olive tree’s well-known ability to resist disease this makes sense. Its leaves are full of antioxidants, which show promise in supporting cardiovascular health as well.

Isatis Root Extract

Isatis root has been used in both traditional Chinese medicine and Ayurvedic medicine for thousands of years. From the same plant as the dye for indigo, clinical studies have shown it to have potential to support the body's natural, healthy state free from excess inflammation, as well as a positive immune response, though further research is still needed. This is becoming a more common traditional Chinese medicine herb and is used as a bitter herb for the liver and stomach meridians.

Andrographis Extract

Believed to clear heat and resolve toxicity, Andrographis is a common herb in traditional Chinese medicine. Scientists around the globe have explored the potential for this herb to support immune function and the body's natural, healthy state free from excess inflammation, as well as its capacity to encourage the body's ability to fight free radicals.

Mullein Leaf

This herb has been used in various global traditions, and each one uses it to soothe the respiratory tract. Whether applied as a warm poultice, taken as a tea, or infused into a steam bath, the goal to manage airway health has always been the same. It was also used to ward off Native American spirits, as a dye for Roman women's clothing, and as a wick for lamps in ancient Greece.

Dong Quai Root

The phytochemicals within this plant are said to help support the body in white blood cell production. Renowned for its ability to encourage a positive immune response, Dong Quai Root has many wellness-promoting properties. Studies show it may help the body's ability to naturally dilate bronchioles to support open airways and encourage circulation to the lungs and respiratory system. In addition, it contains small amounts of vitamins A and E, biotin, carotene, and pantothenic acid.

Ophiopogon Root

Ophiopogon helps restore the human system's essential moisture and bodily fluids. It’s especially effective in bringing moisture back to the lungs and helping the body to balance normal mucus levels. Exceptional for treating external conditions that may dry and irritate lungs, such as smoke, dust, inversion, winter weather, insufficient humidity, etc.

Poria Fungal Body

Poria, which contains multiple vitamins and other nutrients essential to healthy cardiac function and blood circulation, is used in traditional Chinese medicine to rid the body of excess "dampness." In the process, it helps balance electrolytes and revitalizes the spleen, which is responsible for storing half of the body's white blood cells (monocytes). This supports the immune system and helps it function properly.

Chinese Asparagus Root

Chinese asparagus root is called the "Queen" of herbs due to its wide range of effective properties. It’s particularly known as a lung tonic recognized for its potential to help support the body moisten and gently cleanse the lungs and respiratory tissues.

Chinese Skullcap Root

Chinese Skullcap is one of the most widely used herbs in Chinese medicine, particularly as support for the bronchioles and the larger respiratory system. Skullcap contains compounds that support the body's natural, healthy state free from excess inflammation, encourage natural immune function, and promote healthy urine flow, bile production, and more.

Gardenia Fruit

In traditional Chinese medicine, Gardenia is most used to "drain fire," i.e., to help support normal temperature and the body's natural, healthy state free from excess inflammation. Gardenia is also commonly used to help maintain healthy nasal pressure, calmness within the body, and muscle relaxation.

Luo Han Guo Fruit

Luo Han Guo Fruit is used in traditional Chinese medicine for respiratory and lung support. High in Vitamin C, it’s also recognized in traditional Chinese medicine as a "guiding herb" to direct other herbs towards the upper body, especially the respiratory system.

Platycodon

Platycodon is included in this formula for its ability to focus support on the chest, help phlegm management throughout the system, aid respiratory and sinus health, and support loosening and comfort in the lungs.

Tangerine Mature Peel

Tangerine peel serves to balance and regulate Qi (chi), i.e. air, gas, and energy flow throughout the body. The tangerine peel helps provide Qi energy to each organ throughout the human system, especially to the lungs.

White Mulberry Root Bark

Commonly used in traditional Chinese herbal combinations for its ability to help the body build respiratory function, and for its properties as a tonic for the liver, kidney, and lungs.

Zhejiang Fritillary Bulb

Most used to support the body's ability to deal with conditions relating to the heart and lungs. Specifically, it’s used to help balance mucus, avoid system stagnation, nourish the lymphatic system, and support overall cardiovascular function.

Schisandra Fruit

Known for its extraordinary adaptogenic properties including the ability to potentially help normalize and balance multiple human systems, this herb promotes oxygen supply for the cells, supports the body's immune system, protects against stress, and builds stamina.

Chinese Licorice Root

One of the most widely used herbs in traditional Chinese medicine, licorice is used to stimulate, support, and harmonize gland function. It helps support the adrenal glands and immune system, energy production, and aids cellular removal of toxins. Scientific evidence exists indicating its ability to reinforce the body's natural, healthy state free from excess inflammation. Licorice root contains glycyrrhizin, a chemical compound that maintains the body's ability to block enzymes that lower the prostaglandin levels responsible for mucus production. It also acts as a guiding herb to enhance the activity of other key ingredients.

Availablend™ Bioavailability Complex

Availablend™ is RidgeCrest Herbals' patented blend containing several ingredients that have been recognized for their digestive and bioavailability-supporting* properties. It includes ginger root, black pepper, habanero pepper, and Sichuan pepper. *Clinical studies have not been done on Availablend™ linking it to increased bioavailability.

 

WARNING: If you are pregnant, nursing, taking any medications or have any medical condition, consult your doctor before use. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur. Keep out of reach of children. Store at room temperature. Do not use if seal under cap is broken or missing.

 

คำเตือน


ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้  และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ   ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

Engine by shopup.com